ปฏิทินกิจกรรม SU-QA

Asean University Network Quality Assurance

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

ฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพฯระดับอุดมศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

"ภารกิจของเราคือการมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปะและการสร้างสรรค์"